ארכיון עבורr מאי, 2013

קול קורא להגשת הצעות לכנס החמישי של ESPAnet ISRAEL

יום ראשון, 12 במאי, 2013

מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי  אי-שוויון, עוני והדרה
Inequality, Poverty and Exclusion: Challenges for the Welfare State

הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL יערך בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב, ביום חמישי, 13.2.2014 (י"ג אדר א תשע"ד),
בין השעות 8:30-18:00

תכנית הכנס:

הרצאות מפתח מוזמנות
מושבים נושאיים מקבילים
מושב פוסטרים

קול קורא

מדינת הרווחה הישראלית עומדת בעשור האחרון, עוד יותר מבעבר, בפני אתגרים עצומים: ביקורת ודה-לגיטימציה, שסעים חברתיים, אי שוויון מתגבר, שיעורי עוני גבוהים גם בקרב אוכלוסייה עובדת והדרה של קבוצות על בסיס מגדר, לאום, דת, מוצא אתני, גיל, נטייה מינית, ומיקום גאוגרפי. כנס זה מבקש לשמש במה להצגת מחקרים והמשגות תיאורטיות על תחום המדיניות החברתית במישור המקומי, הלאומי והבינלאומי. במיוחד, הכנס מבקש לעסוק בהיבטים ותחומים מגוונים של מדינת הרווחה, בסוגיות המרכזיות המעסיקות אותה בישראל ובעולם, בדרכי התמודדותה עם בעיות חברתיות, כמו גם בנושאים הקשורים לפרקטיקת מדיניות ומקומם של ארגוני החברה האזרחית בעיצוב מדיניות חברתית. הכנס מזמין חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות מגוונות להשתתף בו, ובכלל זה: עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדע המדינה, כלכלה, מדיניות ציבורית, משפטים, היסטוריה, גאוגרפיה, בריאות, חינוך, סביבה ותקשורת, כמו גם חוקרים וחוקרות מתחומים נוספים.

הועדה המדעית מזמינה:

1.הצעות להרצאות
הצעה להרצאה בנושאי הכנס. תוגש כתקציר לפי המתכונת המפורטת בהמשך.
2. הצעות למושבים נושאיים
הצעה למושב נושאי (3-4 הרצאות), תכלול תיאור קצר של תכני המושב, משתתפיו/ת ופרטי הקשר של מציע/ת המושב. אליה יצורפו תקצירי ההרצאות שיוצגו במסגרת המושב על-פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה.
3. הצעות לפוסטרים
הצעה לפוסטר בתחומים הרלוונטיים לנושאי הכנס תוגש כתקציר על פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה. מקבץ פוסטרים בנושא משותף יבחרו להצגה במושב אינטראקטיבי (הצגה קצרה בעל-פה ודיון משותף).

מבנה התקציר:
נושא ההרצאה ושם המציג/ים/ות – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:
• שורה ראשונה: כותרת בעברית.
• שורה שנייה: כותרת באנגלית (אותיות CAPS).
• שורה שלישית: שמות המחבר/ים (בעברית ואנגלית), תאר אקדמי ושיוך מוסדי (בעברית
ובאנגלית), דוא"ל וטלפון.
• שורה רביעית: סוג ההצגה המוצעת (הרצאה, מושב או פוסטר).
• התקציר עצמו בשורה החמישית ואילך.
פורמט הכתיבה: גופן "David", גודל 12, רווח של שורה וחצי.
התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים, ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: רציונל/רקע, מטרות, ממצאים או המשגה ותרומתם.

שיפוט:

ההצעות תעבורנה שיפוט ע"י שני/תי שופטים/ות לפחות בהתאם לקריטריונים הבאים: תרומה תיאורטית, איכות מתודולוגית, בהירות ההצעה ורלוונטיות לנושאי הכנס.

לוח זמנים:
עד 1 בספטמבר 2013 – שליחת ההצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים – באמצעות דואר אלקטרוני: espanet2014@gmail.com

עד 15 בנובמבר 2013 – קבלת תשובה – אישור על קבלת ההצעה להצגה בכנס או בקשת תיקונים/דחייה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגב' טליה טיירי בדוא"ל: espanet2014@gmail.com

יו"ר הכנס

פרופ' עידית וייס-גל
דר' ליה לוין

הועדה המדעית
פרופ' עידית וייס-גל-יו"ר
פרופ' חיה שטייר
דר' ליה לוין
פרופ' מנחם מוניקדם
דר' מונא חורי כסאברי
דר' מיכל קורא
פרופ' נטע זיו
דר' עמוס זהבי
מר קותי צבע
דר' רוני קאופמן

הועדה המארגנת

טליה-מיטל טיירי-יו"ר
דר' ליה לוין
פרופ' עידית וייס-גל

"הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל", שהוא הארגון היציג הישראלי של הרשת האירופאית לחקר מדיניות חברתית – ESPAnet, ערך עד כה בישראל עשרה כנסים שנתיים. הפורום פועל במסגרת "האיגוד הישראלי לרווחה חברתית ICSW))". הכינוס האחת עשר שייערך השנה באוניברסיטת תל אביב הוא הכנס החמישי שנערך ע"י ESPAnet ISRAEL.