ארכיון עבורr ספטמבר, 2012

קול קורא להגשת הצעות לכנס הרביעי של ESPAnet ISRAEL

יום שני, 3 בספטמבר, 2012

מדינת הרווחה: שינוי, קריסה או התעוררות?

The Welfare State: Change, Collapse or Resurgence?

קול קורא

הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL יערך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ביום חמישי, 31.1.2013 (כ' שבט, תשע"ג), בין השעות 8:30 – 18:00.

הכנס הוא הזדמנות לחשיפה והערכה של מגמות וממצאים חדשים במגוון דיסציפלינות (עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, חינוך, כלכלה, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, משפטים וכו') ושל נקודות מבט הקשורות לצדק חברתי ומדיניות חברתית בישראל.

הכנס יוקדש לזכרו של פרופ' יוסי קטן (ז"ל), מהחוקרים המרכזיים של תחומי המדיניות והשירותים החברתיים בישראל ומי שעמד בראש ESPAnet ISRAEL.

תכנית הכנס

 • הרצאות מפתח מוזמנות
 • מושבים נושאיים מקבילים
 • מושב פוסטרים

קול קורא

כבר לפני כשני עשורים, במאמר שכותרתו: "מדינת הרווחה: המשכיות, שינוי או קריסה", הצביע פרופ' יוסי קטן על חוסר הוודאות לגבי עתידה של מדינת הרווחה. הוא בחן את השאלה האם התמורות מרחיקות הלכת שחלו במדיניות החברתית החל משנות השמונים (ובכלל זה צמצום ההוצאה הממשלתית ותהליכי ההפרטה המואצים), הן נתיב המוביל את מדינת הרווחה לקריסה, או שמא אלו תהליכי שינוי ועיצוב מחדש של מדינת הרווחה. המחאה החברתית של קיץ 2011 מעלה מחדש שאלות אלו על סדר היום הציבורי. דומה כי דוברי המחאה ביטאו הבנה ציבורית מתרחבת בדבר שקיעתה של מדינת הרווחה בישראל, תוך אימוץ עמדה ביקורתית כלפי תהליך זה ודרישות להתערבות ממשלתית משמעותית יותר בשוק החופשי. לאור כל זאת, סוגיות אלו בדבר תהליכי שינוי, קריסה או התעוררות של מדינת הרווחה שוב עומדות לפתחם של חוקרי המדיניות והשירותים החברתיים בישראל, וכיום אף ביתר שאת. הועדה המדעית מזמינה הצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים העוסקים בסוגיות אלו ובנושאים אחרים הרלוונטיים למדיניות חברתית בישראל.

להלן רשימה ראשונית של מושבים נושאיים אפשריים:

 • המחאה החברתית, ובכלל זה: הדינאמיקה של המחאה, תכניה, והיבטים מעמדיים, עדתיים, לאומיים, מגדריים ודוריים שלה.
 • רגולציה וממשליות (Governance) של שירותים חברתיים ושל המגזר השלישי.
 • אסטרטגיות חדשות להתמודדות עם עוני, אי-שוויון והדרה חברתית.
 • מדיניות חברתית ואנשים עם מוגבלויות.
 • דיור ציבורי, דיור בר-השגה והיבטים תכנוניים במדינת הרווחה.
 • עבודה סוציאלית, מדיניות חברתית ופרקטיקת מדיניות.
 • מתודולוגיה בחקר מדינת הרווחה.
 • המגזר השלישי ומדינת הרווחה.
 • מגדר ומדיניות חברתית.
 • מדיניות בתחום של ילדים.
 • פנסיה ומדיניות בתחום הזקנה.
 • שוק העבודה וביטחון סוציאלי.
 • מדיניות חברתית בפרספקטיבה משווה.

הועדה המדעית מזמינה:

 1. הצעות להרצאות

הצעה להרצאה בתחומים אלו ובנושאים אחרים הרלוונטיים למדיניות חברתית בישראל תוגש כתקציר לפי המתכונת המפורטת בהמשך.

 1. הצעות למושבים נושאיים

הצעה למושב נושאי תכלול תיאור קצר של תכני המושב, משתתפיו ופרטי הקשר של מציע המושב, ואליה יצורפו תקצירי ההרצאות שיוצגו במסגרת המושב על פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה.

 1. הצעות לפוסטרים

הצעה לפוסטר בתחומים אלו ובנושאים אחרים הרלוונטיים למדיניות חברתית בישראל תוגש כתקציר על פי המתכונת להגשת הצעה להרצאה. מקבץ פוסטרים בנושא משותף יבחרו להצגה במושב אינטראקטיבי (הצגה קצרה בע"פ ודיון משותף).

מבנה התקציר:

נושא ההרצאה ושם המציג/ים – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:

 • שורה ראשונה: כותרת בעברית; שורה שנייה – כותרת באנגלית (אותיות  CAPS).
 • שורה שלישית: שמות המחבר/ים, עם תארים אקדמיים ושיוך מוסדי, דוא"ל וטלפון בעברית.
 • שורה רביעית: כנ"ל – באנגלית.

פורמט הכתיבה: גופן "דוד", גודל 12, רווח של שורה וחצי.

התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים (עמוד אחד) ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: רציונל/רקע, מטרות, ממצאים ותרומה.

אין לכלול בתקציר מראי מקום.

לוח זמנים:

עד 22 באוקטובר 2012 – שליחת ההצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים- באמצעות דואר אלקטרוני:  espanetil2013@gmail.com

עד 1 בדצמבר 2012 – קבלת תשובה – אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס (או בקשת תיקונים / דחייה).

שיפוט:

הצעות תעבורנה שיפוט ע"י שני שופטים בהתאם לקריטריונים הבאים: איכות ההצעה, בהירות ההצעה, רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס, מקוריות וחדשנות.

לוח זמנים:

עד 22 באוקטובר 2012 – שליחת ההצעות להרצאות, מושבים נושאיים ופוסטרים- באמצעות דואר אלקטרוני:  espanetil2013@gmail.com

עד 1 בדצמבר 2012 – קבלת תשובה – אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס (או בקשת תיקונים / דחייה).

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגב' טליה טיירי בדוא"ל: espanetil2013@gmail.com

יו"ר הכנס

ד"ר אבישי בניש

מר רוני הולר

הועדה המארגנת

מר רוני הולר – יו"ר

ד"ר שירלי אברמי

גב' רנא אסעיד

פרופ' אשר בן-אריה

ד"ר מונא חורי כסאברי

ד"ר שמוליק שיינטוך

גב' טליה-מיטל טיירי

הועדה המדעית

ד"ר אבישי בניש – יו"ר

ד"ר מיכל אלמוג-בר

ד"ר דניאל גוטליב

ד"ר ענת גופן

פרופ' ג'וני גל

פרופ' עידית וייס-גל

פרופ' מנחם מוניקנדם

מר קותי צבע

ד"ר מיכל קורא

"הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל" שהוא הארגון היציג הישראלי של הרשת האירופאית לחקר מדיניות חברתית – ESPAnet ערך עד כה בישראל תשעה כנסים שנתיים. הפורום פועל במסגרת "האיגוד הישראלי לרווחה חברתית ICSW))".  הכינוס העשירי שייערך השנה באוניברסיטה העברית, הוא הכנס הרביעי שנערך ע"י ESPAnet ISRAEL.