ארכיון עבורr ספטמבר, 2011

הכנס השלישי של אספאנט ישראל

יום שבת, 3 בספטמבר, 2011

ממי דורשים צדק חברתי? מדיניות חברתית וחברה אזרחית בתקופה של מחאה

השנה, יערך הכנס השנתי של ESPAnet ישראל במכללה האקדמית אשקלון, ביום ה', 1 במרץ 2012, ז' אדר ה'שתע"ב.

הכנס הוא הזדמנות לחשיפה של מחקרים חדשים במגוון דיסציפלינות (עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, חינוך, כלכלה, משפטים וכד') ושל נקודות מבט הקשורות לצדק חברתי ומדיניות חברתית בישראל, וכן להחלפת עמדות בתחומי המדיניות החברתית בישראל.

קול קורא

גל המחאות ששוטף בקיץ זה את ישראל מתאפיין בדרישות לשינויי עומק במדיניות החברתית. החברה האזרחית מתאגדת, ומציבה בפני השלטון דרישות לעיצוב מדיניות. רבות מהדרישות המועלות נוגעות גם הן לחלקם של גורמים שונים בעיצוב המדיניות ובישומה: שאלות של יחסי הון-שלטון, של הפרטה ושל כוחם המוגזם של גופים מדינתיים שונים, כמו משרד האוצר, מוצבות על סדר היום הלאומי.

בכנס השלישי של ESPAnet ישראל, נבקש לדון בשאלות של משילות (Governance) – אותה נגדיר כפעולתם של מכלול הגופים, המוסדות, הארגונים, המסורות והתנועות החברתיות המעצבים יחדיו מדיניות חברתית. נבקש לדון ביחסי הכוחות בין מוסדות מדינתיים ולא מדינתיים שונים, השפעתם של שחקני מדיניות שונים בממשל ומחוצה לו על עיצובה של מדיניות חברתית, האופי שבו משפיעה דרך אספקת השירותים לאזרחים על אופיים של שירותים אלו, ועוד.

הועדה המדעית מזמינה:

  1. הצעות להצגה בנושאים הנוגעים ישירות או בעקיפין להשפעתן של סוגיות משילות על עיצובה, יישומה ותוצאותיה של מדיניות חברתית. כמו כן, יתקבלו בברכה הצעות בנושאים אחרים הקשורים למדיניות חברתית בישראל ובתוצאותיה החברתיות של המדיניות בתחומים אחרים, כגון התחום הכלכלי, ביטחון סוציאלי, כלכלת רווחה, רפורמות מבניות, כשלי יישום וחסמי הפעלה, צדק חברתי, פעילות ארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית, נגישות לשירותים, חינוך, בריאות, שיכון, תעסוקה, שירותי רווחה אישיים, מוגבלויות וקליטה
  2. הצעות למושבים נושאיים בשלל הנושאים החברתיים הרלוונטיים.  הצעות לשמש כראשי מושב נושאי  כוללות את האחריות לארגונה של קבוצת מציגים ולניהול המושב. הצעה למושב נושאי תכלול תיאור קצר של תכני המושב האפשריים והנמקה קצרה. כמו כן יש לפרט מי הם המציגים המיועדים ופרטים רלוונטיים של המציע, כתובת מייל וטלפון.
  3. הצעות לפוסטרים אשר עניינם בנושאי הכנס השונים.

לוח זמנים להגשת תקצירים

את התקצירים יש להגיש עד ליום 30 בספטמבר, 2011, באתר האינטרנט של הכנס, באתר הכנס.

תשובות יינתנו עד ליום 1 בדצמבר, 2011

מבנה התקציר (במקרה של הצעה להצגה או לפוסטר):

נושא ההרצאה או הפוסטר ושם המציג/ים – בעברית ובאנגלית, ממורכזים ומודגשים, כלהלן:

שורה ראשונה: כותרת בעברית; שורה שנייה – כותרת באנגלית (אותיות  CAPS).

שורה שלישית: שמות המחבר/ים, עם תארים אקדמיים, בעברית; שורה רביעית: כנ"ל – באנגלית, כתובת מייל, טלפון.

שורה חמישית – כתובת דואר אלקטרוני של כל המחברים.

פורמט הכתיבה: גופן "דוד", גודל 12, רווח של שורה וחצי.

התקציר יוגש בעברית, בהיקף של עד 400 מילים (עמוד אחד) ויכלול תיאור תמציתי של העבודה: אין לכלול בתקציר מראי מקום.

שיפוט:

הצעות תעבורנה שיפוט מדעי בהתאם לקריטריונים הבאים:

בהירות ההצעה

איכות ההצעה

רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

מקוריות וחדשנות