ארכיון עבורr נובמבר, 2010

בחירות לאספנט ישראל

יום ראשון, 14 בנובמבר, 2010

לחברי ESPAnet Israel שלום,

לאחר שנת התארגנות ולקראת הכנס השנתי הקרוב במכללה האקדמית עמק יזרעאל, הגיעה העת לקיים תהליך בחירות למוסדות ESPAnet Israel.  מטרת הבחירות היא לאייש חלקית את מוסדות האגודה –  חברי ההנהלה ויושב ראש האגודה.  יש כמובן חשיבות מרובה לכך שחברים באגודה ייקחו על עצמם את התפקידים הללו על מנת לאפשר התרחבות פעילות ESPAnet Israel.

הבחירות ליו"ר תתקיימנה בכל שלוש שנים ואילו בחירות להנהלת האגודה תתקיימנה בכל שנה, כאשר בכל פעם יעמדו לבחירה שליש מחברי ההנהלה (שלושה חברים בסך הכל).  זאת, על מנת להבטיח רציפות הפעילות של ESPAnet Israel.

תקופת הכהונה של היו"ר וההנהלה תהיה שלוש שנים.

בבחירות רשאים כל חברי האגודה לבחור ולהיבחר.  ניתן יהיה להגיש מועמדות גם לחברות בהנהלה וגם לתפקיד היו"ר.  חברי הנהלה מכהנים יוכלו להגיש מועמדות גם לתפקיד היו"ר.  הבחירות תתקיימנה באמצעות האינטרנט ותוצאות הבחירות תוצגנה בכנס השנתי בחודש פברואר.

 בשלב ראשון,  תינתן אפשרות לכל חבר באגודה (דהיינו מי ששילם דמי חבר שנתיים עד לשבוע קודם למועד פרסום רשימת חברי האגודה) להציג את מועמדותו/ה להנהלה ו/או לתפקיד יו"ר ESPAnet Israel.  לחברי הנהלה ייבחרו שלושה חברים חדשים, אשר אחד מהם חייב להיות סטודנט (לתואר מוסמך או דוקטור במוסד להשכלה גבוהה בישראל). 

בשלב שני, תתפרסמנה רשימת המועמדים להנהלה ולתפקיד היו"ר.

במקביל,  רכזת הבחירות תעביר לכל החברים בESPAnet Israel  פרטים לגבי אופן ההצבעה.

 הבוחרים יוכלו להצביע עבור שלושה מועמדים לחברי הנהלה ולמועמד אחד לתפקיד יו"ר.

 המועמד הזוכה לתפקיד היו"ר יהיה בעל הקולות הרבים ביותר בבחירות לתפקיד זה.

 המועמדים הזוכים לחברי הנהלה יהיו שלושת בעלי הקולות הרבים ביותר בבחירות לחברות בהנהלה (ובלבד שאחד מהם הוא סטודנט).  אם אחד המועמדים נבחר לתפקיד יו"ר, המועמד הבא בעל הקולות הרבים ביותר לחברות בהנהלה ייבחר.

רכזת תהליך הבחירות תהיה הגב' רנא אסעיד.  היו"ר הנוכחי של ESPAnet Israel  יהיה אחראי על התהליך.  

שאלות בעניין הבחירות, כמו גם בקשות להצטרף לאגודה, יש להפנות לרנא.

בהצלחה,

ג'וני

 

תאריכים:

 פרסום הודעה על קיום בחירות:  15.11.2010

פרסום רשימת חברי האגודה בעלי זכות בחירה והודעה על אפשרות הגשת מועמדות:  31.11.2010

 תאריך אחרון  להגשת מועמדות: 31.12.2010

 פרסום רשימת מועמדים ופתיחת תהליך ההצבעה:  5.1.2011

 סגירת תהליך הבחירה: 31.1.2011

 פרסום תוצאות הבחירות: 10.2.2011

 

 

Call for papers Social Policy Association Annual Conference 2011

יום ראשון, 14 בנובמבר, 2010

Call for papers

Social Policy Association Annual Conference 2011, ‘Bigger Societies,

Smaller Governments?’

4-6 July 2011

University of Lincoln

Proposals are invited for papers on any aspect of social policy. We particularly encourage proposals

reflecting high quality research or which explore questions of social policy in practice or the teaching

of social policy. In addition to standard papers, we are also calling for proposals for symposia, with

three or four abstracts linked to a particular theme. Symposia will potentially allow participants to

engage more deeply with their special interests.

For papers, abstracts of up to a maximum of 400 words should be submitted as a Word or rich text

format email attachment to

word outline of the aims of the symposium together with contributors’ abstracts. Proposals will be

reviewed by a Programme Committee prior to acceptance. The closing date for the submission of

abstracts and proposals is

June 2011

Postgraduates are also invited to attend the conference. Options for participation include: a

presentation in a regular conference stream; a presentation in a session closed to postgraduates only;

and show-casing your research in a poster presentation. You can also join forces with your peers and

submit a proposal for a symposium, with three or four abstracts linked to a particular theme. Please

follow guidelines for submission as outlined above. On your submission, it is

your status as a postgraduate and mark your chosen option as: ‘Presentation’; ‘Symposium’;

‘Postgraduate presentation’; or ‘Poster’.

Further information about the conference and on line booking will be available at:

SPA2011@lincoln.ac.uk. Proposals for symposia should consist of a 200Friday 25 February 2011. Full papers must be submitted in pdf form by 10.essential that you record

www.lincoln.ac.uk/conferences/spa2011